Υπηρεσίες

Ιδιώτες & Επιχειρήσεις

Υπηρεσίες προς ιδιώτες

 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φόρου  εισοδήματος καθώς και των στοιχείων ακινήτων (Ε1 – Ε9)
 • Άμεσος υπολογισμός κι εκτύπωση του φόρου που αναλογεί στη δήλωση.
 • Δηλώσεις μισθωμάτων Ε2.
 • Δηλώσεις Φόρου κληρονομιάς.
 • Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται σκόπιμο.
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για υπολογισμό και κάλυψη τεκμηρίων.
 • Υπολογισμός Ε.Τ.Α.Κ.
 • Σύνταξη και υποβολή των καταστάσεων που απαιτούνται για την ηλεκτροδότηση νέων οικοδομών.
 • Σύνταξη και υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων ΙΚΑ (ΑΠΔ) οικιακού προσωπικού (Ασφάλιση καθαρίστριας, αποκλειστικής νοσοκόμας, κηπουρού κλπ)
 • Συμβουλές σε εργατικά – ασφαλιστικά θέματα.

Αυτές είναι μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρει το γραφείο μας. Αν επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή χρειάζεστε λογιστική –φοροτεχνική κάλυψη, θα χαρούμε χωρίς καμία χρέωση να συζητήσουμε τους τρόπους που μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

 

Υπηρεσίες προς Επαγγελματίες

Στο πλαίσιο των πρωτόγνωρων αλλαγών της φορολογικής νομοθεσίας και εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης, αναπτύσσουμε ένα εμπεριστατωμένο φορολογικό πλάνο,σύμφωνο με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης και έγκαιρη ενημέρωση του επιχειρηματία για τις όποιες κινήσεις πρέπει να ακολουθήσει. Ενημέρωση του πελάτη για όποιες νέες φορολογικές – ασφαλιστικές διατάξεις τον αφορούν και είναι προς όφελος της επιχείρησης. Φορολογικές ελαφρύνσεις, κίνητρα ανάπτυξης, επιδοτήσεις, κλπ.

Αν επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή χρειάζεστε λογιστική –φοροτεχνική κάλυψη, θα χαρούμε χωρίς καμία χρέωση να συζητήσουμε τους τρόπους που μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

 

Λογιστικές Υπηρεσίες


 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.
 • Τήρηση – ενημέρωση λογιστικών βιβλίων Β’ κατηγορίας στην έδρα της επιχείρησής σας ή στο γραφείο μας με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους μηχανογράφησης.
 • Πλήρης εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία
 • Λογιστική παρακολούθηση εταιρειών ηλεκτρονικού εμπορίου και υπηρεσιών
 • Έλεγχος δαπανών
 • Έλεγχος διακίνησης – τιμολόγησης
 • Εργασίες τέλους χρήσεως (αποτίμηση, απογραφή, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, συμφωνίες, εκτυπώσεις)
 • Ίδρυση – Μεταβολές – Διακοπές Εταιριών.
 • Κάλυψη όλων των εξωτερικών εργασιών και συναλλαγών με το δημόσιο σε θέματα λογιστηρίου -Αντιπροσώπευση σε Δ.Ο.Υ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ , Νομαρχία κλπ
 • Σύσταση και υποστήριξη αλλοδαπών εταιρειών
 • Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας

 

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες


 • Υπολογισμός και σύνταξη όλων των δηλώσεων έμμεσων φόρων (ΦΠΑ -περιοδική δήλωση , εκκαθαριστική , επιστροφές), παρακρατούμενων (ΦΜΥ-προσωρινή δήλωση, οριστική, συμφωνίες ) και άμεσων φόρων, (εισοδήματος), και υποβολή αυτών είτε ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα.
 • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία
 • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων
 • Intrastat – Ανακεφ/κοί πίνακες αποκτήσεων, παραδόσεων, πράξεις λήπτη
 • Δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων.
 • Δηλώσεις ενιαίου τέλους ακινήτων.
 • Δηλώσεις Ε.Τ.Α.Κ. (Νομικών Προσ.)
 • Λοιποί φόροι (εργολάβων, χαρ/μο ιδιωτών, φόρος μερισμάτων, φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας κ .λ. π.)
 • Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές (Μητρώο)
 • Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
 • Σύσταση ημεδαπών εταιρειών
 • Σύσταση και υποστήριξη αλλοδαπών εταιρειών
 • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις εταιρειών
 • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι

 

Οικονομοτεχνικές μελέτες / Συμβουλευτικές Υπηρεσίες


Η χρηματοοικονομική ανάλυση είναι η καρδιά κάθε επιχείρησης. Σε κάθε στάδιο του επιχειρηματικού κύκλου της, η επιχείρηση οφείλει αφενός μεν να διατηρεί μία ισορροπία μεταξύ θετικών ταμιακών ροών και επαρκούς κεφαλαίου κίνησης, αφετέρου δε να δημιουργεί σημαντική απόδοση στην επένδυση των μετόχων της.
 

 • Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου(Business Plan).
 • Κατάρτιση προβλέψεων μελλοντικών αποτελεσμάτων.
 • Αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης-μετοχών.
 • Ανάλυση και παρουσίαση οικονομικών στοιχείων
 • Σχεδιασμός νέας επιχείρησης.
 • Αξιολόγηση και οργάνωση επενδύσεων/επιχειρηματικών ανοιγμάτων
 • Κατάρτιση οικονομικών μελετών, μελετών βιωσιμότητας/σκοπιμότητας.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για επιδοτούμενα προγράμματα.
 • Συμβουλές επενδυτικών σχεδίων.
 • Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού εισοδήματος.
 • Υπόδειξη των δυνατοτήτων της επιχείρησής σας καθιστώντας την πιο ανταγωνιστική
 • Καθορισμός Στρατηγικής και στόχων της επιχείρησης
 • Τεχνολογικός Εκσυγχρονισμός και επενδύσεις
 • Σχεδίαση κι ανάπτυξη της μορφής εταιρίας ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

 

Εργατικά – Ασφαλιστικά


 • Ολοκληρωμένες λύσεις υπολογισμού μισθοδοσίας.
 • Κατάρτιση Α.Π.Δ. και υποβολή αυτής ηλεκτρονικά
 • Σύνταξη και υποβολή Α.Π.Δ. οικοδομοτεχνικού έργου (ασφάλιση οικοδόμων).
 • Υπολογισμοί αυτόματα μισθών – ημερομισθίων, υπερωριών νυχτερινών κ. λ. π.
 • Τεράστιες δυνατότητες στις εκτυπώσεις ανάλογα με την επιχείρηση.
 • Καταστάσεις εισφορών
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις
 • Μηχανογραφικό ΙΚΑ
 • Αποστολή online μέσω e-mail όλων των καταστάσεων.
 • Ατομικές συμβάσεις προσωπικού.
 • Εργατικές διαφορές.
 • Απασχόληση αλλοδαπών.